บทเรียนในการทำงาน

บทเรียนในการทำงานที่เราควรจดจำ คือ การใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้า นั่นคือ

  1. ฉันทะ  ความพอใจในการทำงาน
  2. วิริยะ คือ ความเพียรในการทำงาน
  3. จิตตะ คือ การเอาใจใส่
  4. วิมังสา คือ การหมั่นตรึกตรองหาวิธีดำเนินงานให้ดีขึ้น หรือ การวิจัยนั่นเอง

ลองดูนะครับ  ใช้หลักนี้ืำงานรับรองได้ผลทุกเรื่อง

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์การจัดการความรู้ สสอ.ปลาปาก

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเวบไซต์นี้เพื่อ

  1. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้
  2. เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ด้านสาธารณสุข
ืโนต

ืโนต

อ่านเพิ่มเติม